ХОЛБОГДОХ ХУУЛЬ ДҮРЭМ, ЖУРМУУД

МОНГОЛ УЛСЫН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

МОНГОЛ УЛСЫН ШАДАР САЙДЫН 2015 ОНЫ 11 САРЫН 06-НЫ ӨДРИЙН ХЭМЖИЛ ЗҮЙН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨЛБӨРИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ; 117 ТООТ ТУШААЛ

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛД ШАЛГАЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТ ХИЙХ ЖУРАМ

УЛСЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТАД ЗААВАЛ ХАМРУУЛАХ ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ЖАГСААЛТ А/384 ТООТ ТУШААЛ

УЛСЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН ГЭРЭЭ, ГЭРЭЭГ ДҮГНЭХ АКТ

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ГЭРЧИЛГЭЭ БИЧИХ ЖУРАМ

ХЭМЖҮҮРИЙН УЛСЫН ШАЛГАГЧИЙН ЭРХ ОЛГОХ, ТҮҮНИЙГ АТТЕСТАТЧИЛАХ ЖУРАМ

ГЭРЧИЛГЭЭ, МЭДЭГДЛИЙН ЗАГВАР, ГЭРЧИЛГЭЭ БИЧИХ ЖУРАМ

ХЭМЖИХ ХЭРЭГСЛИЙН ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГА БОЛОН БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ЛАБОРАТОРИЙН ТЭМДЭГ ХЭРЭГЛЭХ ЖУРАМ

ГЭРЧИЛГЭЭ ТООЦООТ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖУРАМ

Хэмжих хэрэгслийг үйлдвэрлэх,импортлох,суурилуулах,засварлах ажиллагаа эрхлэх ААНБ-ын чадавхыг үнэлэх, хэмжил зүйн мэдээллийн улсын нэгдсэн санд бүртгэх журам

Хэмжил зүйн үйл ажиллагааны үнэлгээнд хамрагдсан ААНБ-ын бүртгэл, мэдээлэл

Хэмжил зүйн үйл ажиллагааны чадавхын үнэлгээнд бүрдүүлэх баримт бичгийн шаардлага