Авлагын эсрэг үйл ажиллагааны ил тод байдал

avligaСТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРААС ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2016 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

СХЗГ-ЫН 2018-2020 ОНЫ АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Close Menu