ЗӨӨЛӨН ЧИХЭР. ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА СТАНДАРТЫГ ХЭЛЭЛЦЭЖ ДЭМЖЛЭЭ