Стандарт, хэмжил зүйн газар
 
  2021-08-10
  2021-07-30
  2021-07-27
Төрийн албаны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлд Төрийн албаны стандарттай байна гэж заажээ. 8.1.Төрийн албаны стандарт нь төрийн албыг үр дүнтэй удирдах, төрийн байгууллага, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааг оновчтой зохион байгуулахад чиглэнэ. 8.2.Төрийн албаны стандарт нь төрийн байгууллага чиг үүргээ, төрийн албан хаагч албан тушаалын бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, төрийн үйлчилгээний үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэхэд чиглэсэн менежментийн үйл ажиллагаанд тавих шаардлагыг тогтооно. 8.3.Төрийн албаны стандартыг Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуульд заасны дагуу боловсруулан баталж, мөрдүүлнэ. гэжээ. Төрийн албаны стандарт батлагдсан бол файлаар нь авья. Энэ стандарт нээлттэй байх ёстой. Хэрэв үгүй бол боловсруулах үйл ажиллагаа нь ямар шатандаа яваа вэ? .Ямар байгууллага, ажлын хэсэг хариуцан хийж байгаа вэ? Холбогдох утсыг нь өгнө үү? Хэрэв ажил эхлээгүй бол ямар шалтгаантай вэ? Хэдийд хэн хариуцаж хийхээр төлөвлөж байгаа вэ. Танай стандартын мэдээллийн сан ажиллахгүй байгаа нь ямар учиртай вэ?