ЖИНГ ЧАДАВХИТЭЙ, БҮРТГЭГДСЭН ААН-ҮҮДЭЭС АВАХ НЬ ЧУХАЛ