Менежментийн тогтолцоонд баталгаажуулалт авахад бүрдүүлэх материалын жагсаалт

Үйлчлүүлэгч Та менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартыг үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлсэн баталгаажуулалт авах хүсэлтийг дараах материалын хамтаар СХЗГ-т ирүүлнэ үү. 

 1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын хүсэлт/ өргөдлийн маягтын дагуу/
 2. Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга
 3. Аж ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Эрх бүхий байгууллагаас олгосон тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 5. Тохирлын гэрчилгээний хуулбар/хэрэв заавал баталгаажуулалтад хамрагдах жагсаалтад орсон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг зах зээлд нийлүүлдэг бол/
 6. Зохих шатны сургалтанд хамрагдсан гэрчилгээний хуулбар /чанарын болон дотоод аудитын багийн гишүүд/
 7. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний чанарын талаар хэрэглэгчдийн дунд явуулсан судалгааны дүн /сүүлийн 2 жилээр/
 8. Дотоод аудит болон удирдлагын дүн шинжилгээний тайлан
 9. Удирдлагын тогтолцоо хэрэгжүүлсэн болон түүний үр дүнгийн тухай танилцуулга
 10. Чанарын зорилт, биелэлт
 11. Гарын авлага /Хэрвээ байгаа бол/
 1. Эрсдэл, боломжууд
 2. Үйл явц
 3. Менежментийн тогтолцооны хүрээнд бий болгосон баримтжуулсан мэдээллийн нэгдсэн жагсаалт