Хяналт шалгалтын ил тод байдал

Monitoring

 

Тухайн онд гүйцэтгэх хяналт – шалгалтын төлөвлөгөө

 

Хяналт – шалгалтын мэдээ, мэдээлэл

– Дээд байгууллагын шийдвэрийн биелэлтэд хяналт тавих, бодлого, хөтөлбөр, төслийн хэрэгжилтийн явцад хяналт – шинжилгээ хийсэн мэдээ, мэдээлэл

 

– Үндсэн нэгж болон орон нутгийн СХЗХэлтсийн үйл ажиллагаанд үр дүнд суурилсан явцын үнэлгээ хийсэн мэдээ, мэдээлэл

 

 – Бусад