МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТ

УЛСЫН ШАЛГАГЧ

  • 2017 ОНД ШИНЭЭР ХЭМЖҮҮРИЙН УЛСЫН ШАЛГАГЧИЙН ЭРХ АВСАН АЖИЛТНУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
  • 2018 ОНД ШИНЭЭР ХЭМЖҮҮРИЙН УЛСЫН ШАЛГАГЧИЙН ЭРХАВСАН АЖИЛТНУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

ШАЛГАЛТ БОЛОН ЗАСВАР ТОХИРУУЛГЫН АЖИЛТАН

  • 2017 ОНД ШИНЭЭР ШАЛГАЛТ/ЗАСВАР ТОХИРУУЛГЫН АЖИЛТНЫ ЭРХ АВСАН АЖИЛТНУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
  • 2018 ОНД ШИНЭЭР ШАЛГАЛТ/ЗАСВАР ТОХИРУУЛГЫН АЖИЛТНЫ ЭРХ АВСАН АЖИЛТНУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ

БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭРГЭШСЭН ШИНЖЭЭЧ

  • БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН МЭРГЭШСЭН ШИНЖЭЭЧИЙН 2017 ОНЫ ЭЭЛЖИТ АТТЕСТАТЧИЛАЛД ТЭНЦСЭН АЖИЛТНУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
  • 2017 ОНД БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧИЙН ЭРХ ШИНЭЭР АВСАН АЖИЛТНУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ
  • 2018 ОНД БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ШИНЖЭЭЧИЙН ЭРХ ШИНЭЭР АВСАН АЖИЛТНУУДЫН НЭРСИЙН ЖАГСААЛТ