Засгийн газрын тохируулагч агентлаг
Стандарт, хэмжил зүйн газарын
Бүтэц зохион байгуулалт

Монгол Улсын Шадар Сайдын 2016 оны 09-р сарын 08-ны өдрийн Дугаар 98 тоот тушаалаар Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Стандарт, Хэмжил зүйн газрын үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлт хийлээ.