2021 оны 3 дугаар сард Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн зөвлөлийн хуралдаанаар шийдвэрлэсэн асуудлын мэдээлэл