2021 оны 07 дугаар сард Стандарт, хэмжил зүйн газрын Хэмжил зүйн зөвлөлийн хуралдаанаар хэлэлцсэн асуудлын мэдээлэл