НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДРӨӨР ИРГЭДИЙГ МЭДЭЭЛЛЭЭР ХАНГАЖ ҮЙЛЧИЛЛЭЭ