БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ САЛБАРТ МӨРДӨЖ АЖИЛЛАХ ТЕХНИКИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТУУДЫГ БАТАЛЛАА