“MNS ISO 50001:2019 Эрчим хүчний менежментийн тогтолцоо Шаардлага, хэрэглэх арга зүйн заавар” стандартын сургалтыг 2023 оны 05 сарын 16-17ны өдрүүдэд танхимаар зохион байгуулна.