“ШАЛГАЛТ ТОХИРУУЛГЫН АЖИЛТНЫ ЧАДАВХЫГ ҮНЭЛЭХЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА” СТАНДАРТЫГ ХЭЛЭЛЦЭЖ ДЭМЖЛЭЭ