Өвөрхангай аймагт үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлгийг амжилттай хийлээ