Эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалтыг олон улсад зөвшөөрөгдсөн хэмжлээр дэмжинэ