Хүүхэд хөгжил, хамгааллын стандартчиллын техникийн хороо хуралдлаа