Хүүхдийн автобусыг үйлдвэрлэснээс хойш 10-аас жил ашигласан бол үйлчилгээнд явахыг хориглоно