ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХЯНАХ ТОГТОЛЦООТОЙ БОЛОХЫГ НОТОЛЖ ГЭРЧИЛГЭЭ ОЛГОЛОО