ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ДҮН, ЗӨВЛӨМЖИЙГ ЦАХИМААР ТАНИЛЦУУЛЛАА