ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН, ЗӨВЛӨМЖИЙГ ЦАХИМААР ТАНИЛЦУУЛЛАА