Хэнтий аймагт үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлэгт 13 байгууллага хамрагджээ