Хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангахад иргэн бүрийн оролцоо, хамтын ажиллагаа, дэмжлэг маш чухал ач холбогдолтой