ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭН, ЭТАЛОНЫ ЛАБОРАТОРИ, УРТЫН ЭТАЛОНЫ СМС -г ОЛОН УЛСАД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРҮҮЛЛЭЭ