ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ХҮРЭЭЛЭНГИЙН УРТЫН ЭТАЛОНЫ ЛАБОРАТОРИ ОЛОН УЛСЫН ХАРЬЦУУЛАЛТАД ОРОЛЦЛОО