Хэмжил зүйн хүрээлэнгийн уртын эталоны лаборатори олон улсын ижил түвшний үнэлгээнд хамрагдлаа.