Хэмжил зүйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн, дүрмийн төслийн онлайн хэлэлцүүлэг зохион байгууллаа.