Хэмжил зүйн бүс нутгийн олон улсын байгууллагын 2021 оны тайлангийн хурлууд болж байна