Халал сертификатад итгэх итгэлийг дэлхий дахинд сурталчлах нь