Унадаг дугуй нь авто замын зорчих хэсгийн зөвхөн баруун талаар төдийгүй зорчих хэсгийн боломжит орон зайд зорчино