Төслийн баг Стандарт, хэмжил зүйн газарт ажиллалаа