Төлбөрийн хэмжээг тогтоох аргачлалын төсөлд санал авч байна