Тохирлын гэрчилгээ, Стандартын ач холбогдлын талаар иргэдэд мэдээлэл өглөө