Сүхбаатар аймагт Стандарт ба хөгжил үндэсний хөтөлбөрийн хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа