Онцгой байдлын үед эмзэг хүмүүсийг дэмжих удирдамж стандарт