ОЛОН УЛСЫН ЦАХИЛГААН ТЕХНИКИЙН ХОРООНЫ ЧУУЛГАНД МОНГОЛ УЛС ОРОЛЦОЖ БАЙНА