ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТЫН БАЙГУУЛАГААС ЦАХИМ ТӨЛБӨРИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛЫГ ЗОХИЦУУЛСАН ШИНЭ СТАНДАРТ ХЭВЛЭГДЭН ГАРЛАА.