Олон улсын ижил түвшний техникийн үнэлгээ хийгдлээ