Монгол Улсын Шадар сайдын Зөвлөх Д.Батболд: Хэмжил зүйн зөвлөл нь хэмжил зүйн бодлого, хууль тогтоомжийн биелэлтийн явцыг хэлэлцэн салбар хоорондын уялдааг хангаж ажиллах нь зүйтэй