Монгол Улсын боловсролын тогтолцоонд стандартчиллын сургалтын хөтөлбөрийг бий болгох хамтын ажиллагаа эхлүүллээ