Дулааны зарцуулалтын хэмжүүрийг шалгах үлгэр жишээ хэмжих хэрэгсэлтэй болов