Вирусээр бохирдсон хүнс 200 гаруй өвчний шалтгаан болж байна