Боловсролын салбарын стандартуудад шүүлт хийх, шинэчлэх асуудлаар хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах боллоо