Батлан хамгаалах яаманд Стандарт ба хөгжил үндэсний хэлэлцүүлгийг хийж, санал солилцлоо