Баталгаажуулалтын нэгдсэн мэдээллийн санд олон улсын менежментийн тогтолцооны стандарт хэрэгжүүлсэн 4 байгууллага нэмэгдлээ