Баталгаажуулалтын байгууллагуудыг бодлогоор дэмжих тодорхой шийдвэрийг гаргалаа