Ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахаар санал авч байна