Ажил үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг шинэчлэн батлах тухай төсөлд санал авч байна