“Аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 4.2.4 дэх заалтыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд төрийн байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдэд Чанарын менежментийн тогтолцооны олон улсын стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна.